VITHaS beleidsnotitie 2020-2024

Inleiding

Bij het opstellen van een beleidsplan voor de VITHaS moet voortdurend gekeken worden naar de missie van de vereniging. Kernwoorden uit het missie statement zijn:

 1. vertegenwoordiging van (de belangen van) de hartstimulatiespecialisten in Nederland en
 2. bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsgroep.

Voor het opstellen van beleid kunnen drie domeinen onderscheiden worden:

 1. het bestuurlijke domein waartoe behoren de bestuurlijke verantwoordelijkheid, rolverdeling en taken;
 2. het verenigingsdomein met daarin het contact met de leden, ledenbestand en -werving, beeldvorming naar buiten en belangenbehartiging (ook van individuele leden);
 3. het domein van opleidingen registratie. Dit ligt voor een belangrijk deel bij de Stichting Beroepsopleiding HartFunctie Laboranten (SBHFL).

Met behulp van bovenstaande indeling stelt het bestuur de volgende beleidsvoornemens voor:

Bestuurlijk

 1. Een duidelijke rolverdeling tussen de bestuursleden. Naast voorzitter, secretaris en penningmeester is er plaats voor coördinatoren Opleiding & Registratie, Beroepsbelangen, Public Relations en Technische Zaken.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: De rolverdeling is slechts ten dele in de praktijk gebracht omdat er keuze is gemaakt voor ad hoc taken ingegeven door de actuele ontwikkelingen.
  2. Voorzitter, secretaris en penningmeester (voorbeeld) vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur beschikt over gedelegeerde bevoegdheden, is in staat op korte termijn te handelen en is verantwoording verschuldigd aan het verenigingsbestuur.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Deze taakverdeling verloopt naar wens.
  3. Het bestuur komt ten minste 5 keer per jaar in vergadering bijeen. Het gemiddelde aanwezigheidspercentage bij een bestuursvergadering bedraagt 85%.
  Opmerking: Aan deze voorwaarde voldoet het bestuur ruimschoots.
  4. Enkele van de huidige bestuursleden hebben al zeer lang zitting in het huidige bestuur. De komende vier jaar moet gezocht worden naar nieuwe bestuursleden.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Er moet met name gezocht worden naar jonge bestuursleden en het huishoudelijk reglement moet opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Vereniging

 1. De leden worden ten minste elk kwartaal van verenigingsactiviteiten op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: De VITHaS Nieuwsbrief verschijnt regelmatig.
 2. De leden worden meer betrokken bij besluitvorming door het regelmatig houden van peilingen onder de leden.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Op dit punt valt er nog wat te verbeteren.
 3. De leden worden direct betrokken bij verenigingsactiviteiten door deelname aan commissies o.l.v. de coördinatoren.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Op dit punt is verbetering mogelijk. Echter, de belangstelling van de leden om actief bij het verenigingswerk betrokken te zijn is in de praktijk gering.
 4. De vereniging streeft ernaar 100 % van de erkende technisch hartstimulatie specialisten tot haar leden te mogen rekenen.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Naar schatting is 70 % van de erkende technisch hartstimulatie specialisten lid van de VITHaS.
 5. De vereniging streeft ernaar dat alle pacemakertechnici in de Nederlandse ziekenhuizen geregistreerde hartstimulatiespecialisten zijn.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Naar schatting is 25 % van degenen die als pacemaker- of ICD-technicus in de Nederlandse ziekenhuizen werkzaam zijn nog niet door de SBHFL erkend.
 6. De vereniging onderhoudt contacten met zusterverenigingen als de NVvC, NHV, NVHVV etc., stakeholders als de IGz en patiëntenverenigingen en de Branchevereniging Actieve Cardio-implantaten van de FHI.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Het bestuur onderhoudt regelmatige contacten met NVvC/NHRA, SBHFL, NHV en NU’91. Er zijn contacten geweest met NVHVV en STIN en informele contacten met de CIED firma’s.

Opleidingen

 1. De VITHaS werkt nauw samen met de SBHFL en neemt deel aan de activiteiten van de SBHFL.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: De relatie met het SBHFL-bestuur is de laatste 2 jaar sterk verbeterd. 
 2. Het VITHaS-bestuur streeft naar een vertegenwoordiging in het bestuur van de SBHFL.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Dit voornemens is nog niet gerealiseerd.
 3. De VITHaS organiseert ten minste een keer per jaar een laagdrempelige geaccrediteerde nascholingsbijeenkomst voor hartstimulatiespecialisten.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: VITHaS organiseert de jaarlijkse Hartstimulatiedag en de Praktijktraining Actieve Cardio-implantaten.
 4. De vereniging draagt actief bij aan de ontwikkeling van het beroep van technisch hartstimulatie specialist.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Het bestuur heeft documenten tot stand gebracht betreffende een functieomschrijving voor de Technisch Hartstimulatie Specialist en enkele specialistische procedures waarbij de THS-er betrokken is (zogenaamde Leidraden). Verder is er een introductie c.q. promotiefilm inzake het beroep van THS geproduceerd en wordt er gewerkt aan een beleidsnotitie inzake het opleiden van THS-ers.
 • Medtronic

  Medtronic

  Medtronic is ’s werelds grootste bedrijf op het gebied van de medische technologie en het biedt een ongekend groot aanbod aan innovatieve therapieën waarmee we onze missie nastreven: het verlichten van pijn, het herstellen van gezondheid en het verlengen van levens.

  Het afgelopen jaar hebben meer dan 10 miljoen mensen baat gehad bij onze medische therapieën voor de behandeling van onder andere hart- en vaatziekten, diabetes, neurologische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat.

 • MicroPort® CRM

  MicroPort® CRM

  MicroPort® completes the acquisition of the Cardiac Rhythm Management business from LivaNova.

  London and Shanghai – On April 30, 2018, MicroPort Scientific Corporation (HK: 00853) (“MicroPort®“) announced the closing of the transaction to acquire the Cardiac Rhythm Management (“CRM”) Business from LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) (“LivaNova”).

  Upon completion of the acquisition, the acquired CRM Business is now officially rebranded as MicroPort® CRM. This acquisition is expected to establish MicroPort® CRM as the fifth largest CRM business in the world and make MicroPort® the most advanced domestic company in China with CRM know-how in the global CRM market.

 • Abbott

  Abbott

  St. Jude Medical is now Abbott. The combination of Abbott and St. Jude Medical creates a medical device leader offering more breakthrough inventions and expertise across the areas of cardiovascular, diabetes and neuromodulation.

  St. Jude Medical is a global medical device manufacturer dedicated to transforming the treatment of some of the world’s most expensive, epidemic diseases. We do this by developing cost-effective medical technologies that save and improve lives. 

  St. Jude Medical provides safe and effective technologies that are of the highest quality—and that quality is something we take very seriously because we know patients around the world rely on our technologies. Our 16,000 employees are passionate in their commitment to this priority. 

 • Biotronik

  Biotronik

  BIOTRONIK is in 1963 door Prof. Dr. Max Schaldach opgericht, nadat aan de Universiteit van Berlijn de eerste Duitse pacemaker werd ontwikkeld en geproduceerd. Op dit moment produceert BIOTRONIK 800 producten en meer dan 1000 accessoires, uiteenlopend van bradycardie-therapie, tachyaritmie-therapie, elektrofysiologie en vasculaire interventie. Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 5600 mensen in dienst en behoort tot de 3 grootste pacemaker-fabrikanten in de wereld.

  Vanuit BIOTRONIK's visie en missie staat de patiënt centraal. Wij zetten ons in voor het herstel en behoud van de kwaliteit van leven voor iedere patiënt.

  Wij werken samen met artsen en pacemakertechnici in ziekenhuizen en ondersteunen het gebruik van de juiste producten en noodzakelijke therapieën. Kort gezegd: "Technology - Helping to heal".

  Op vele plaatsen in de wereld wordt dagelijks gewerkt aan verdere innovatie, we staan daarvoor in nauw contact met professionals uit de sector. Het samengaan van wetenschap en techniek is ons uitgangspunt. Het resultaat: hoog gekwalificeerde innovatieve producten. Onze eigen onderzoekinstituten waarborgen de hoge kwaliteit van onze producten.

  BIOTRONIK kijkt terug op ongeveer 50 jaar ervaring in de medische technologie. We zijn wereldwijd aanwezig, maar houden onze Europese basis hoog in het vaandel.

  BIOTRONIK Nederland BV is in 1992 opgericht en is momenteel gevestigd in Nijmegen. Momenteel zijn hier 30 mensen werkzaam.

 • Boston Scientific

  Boston Scientific

  Boston Scientific is dedicated to transforming lives through innovative medical solutions that improve the health of patients around the world.

  We are a leading innovator of medical solutions that improve the health of patients around the world. 

  Our products and technologies are used to diagnose or treat a wide range of medical conditions, including heart, digestive, pulmonary, vascular, urological, women's health, and chronic pain conditions.

  We continue to innovate in these areas and are extending our innovations into new geographies and high-growth adjacency markets.

 • STIN

  STIN

  STIN WIJST ICD-DRAGERS DE WEG!

  STIN helpt ICD-dragers bij het beantwoorden van vragen over alles wat de ICD betreft en staat hen met raad en daad terzijde>

  STIN brengt ICD-dragers in contact met lotgenoten als zij daar behoefte aan hebben en doet daarvoor een beroep op speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers.

  STIN werkt mee aan informatiebijeenkomsten die de ICD-implantatiecentra organiseren voor hun ICD-dragers en partners.

  STIN houdt ICD-dragers via deze website en het STIN journaal op de hoogte van de nieuwste medische en technische ontwikkelingen op ICD-gebied en de ervaringen van lotgenoten.

  STIN betrekt partners en directbetrokkenen ten nauwste bij het begeleidingsproces.

  STIN behartigt de belangen van ICD-dragers in de ruimste zin van het woord en overlegt daartoe regelmatig overleg met zorgverzekeraars, zorgverleners en vertegenwoordigers van de overheid.

Patiënteninformatie
Deze website is bedoeld voor de beroepsgroep Technische Hartstimulatie Specialisten.
ICD patiënten verwijzen wij naar de Stichting ICD dragers Nederland (STIN). 
Pacemakerpatiënten verwijzen we naar de Nederlandse Hartstichting