inleiding

Bij het opstellen van een beleidsplan voor de VITHaS moet voortdurend gekeken worden naar de missie van de vereniging. Kernwoorden uit het missie statement zijn:

 • Vertegenwoordiging van (de belangen van) de hartstimulatiespecialisten in Nederland.
 • Bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsgroep.

Voor het opstellen van beleid kunnen drie domeinen onderscheiden worden:

 • Het bestuurlijke domein waartoe behoren de bestuurlijke verantwoordelijkheid, rolverdeling en taken.
 • Het verenigingsdomein met daarin het contact met de leden, ledenbestand en -werving, beeldvorming naar buiten en belangenbehartiging (ook van individuele leden).
 • Het domein van opleidingen registratie. Dit ligt voor een belangrijk deel bij de Stichting Beroepsopleiding HartFunctie Laboranten (SBHFL).

Met behulp van bovenstaande indeling stelt het bestuur de volgende beleidsvoornemens voor:

bestuurlijk

 • Een duidelijke rolverdeling tussen de bestuursleden. Naast voorzitter, secretaris en penningmeester is er plaats voor coördinatoren Opleiding & Registratie, Beroepsbelangen, Public Relations en Technische Zaken.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: De rolverdeling is slechts ten dele in de praktijk gebracht omdat er keuze is gemaakt voor ad hoc taken ingegeven door de actuele ontwikkelingen.
 • Voorzitter, secretaris en penningmeester (voorbeeld) vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur beschikt over gedelegeerde bevoegdheden, is in staat op korte termijn te handelen en is verantwoording verschuldigd aan het verenigingsbestuur.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Deze taakverdeling verloopt naar wens.
 • Het bestuur komt ten minste 5 keer per jaar in vergadering bijeen. Het gemiddelde aanwezigheidspercentage bij een bestuursvergadering bedraagt 85%.
  Opmerking: Aan deze voorwaarde voldoet het bestuur ruimschoots.
 • Enkele van de huidige bestuursleden hebben al zeer lang zitting in het huidige bestuur. De komende vier jaar moet gezocht worden naar nieuwe bestuursleden.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Er moet met name gezocht worden naar jonge bestuursleden en het huishoudelijk reglement moet opnieuw tegen het licht worden gehouden.

vereniging

 • De leden worden ten minste elk kwartaal van verenigingsactiviteiten op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: De VITHaS Nieuwsbrief verschijnt regelmatig.
 • De leden worden meer betrokken bij besluitvorming door het regelmatig houden van peilingen onder de leden.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Op dit punt valt er nog wat te verbeteren.
 • De leden worden direct betrokken bij verenigingsactiviteiten door deelname aan commissies o.l.v. de coördinatoren.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Op dit punt is verbetering mogelijk. Echter, de belangstelling van de leden om actief bij het verenigingswerk betrokken te zijn is in de praktijk gering.
 • De vereniging streeft ernaar 100 % van de erkende technisch hartstimulatie specialisten tot haar leden te mogen rekenen.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Naar schatting is 70 % van de erkende technisch hartstimulatie specialisten lid van de VITHaS.
 • De vereniging streeft ernaar dat alle pacemakertechnici in de Nederlandse ziekenhuizen geregistreerde hartstimulatiespecialisten zijn.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Naar schatting is 25 % van degenen die als pacemaker- of ICD-technicus in de Nederlandse ziekenhuizen werkzaam zijn nog niet door de SBHFL erkend.
 • De vereniging onderhoudt contacten met zusterverenigingen als de NVvC, NHV, NVHVV etc., stakeholders als de IGz en patiëntenverenigingen en de Branchevereniging Actieve Cardio-implantaten van de FHI.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Het bestuur onderhoudt regelmatige contacten met NVvC/NHRA, SBHFL, NHV en NU’91. Er zijn contacten geweest met NVHVV en STIN en informele contacten met de CIED firma’s.

opleidingen

 • De VITHaS werkt nauw samen met de SBHFL en neemt deel aan de activiteiten van de SBHFL.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: De relatie met het SBHFL-bestuur is de laatste 2 jaar sterk verbeterd.
 • Het VITHaS-bestuur streeft naar een vertegenwoordiging in het bestuur van de SBHFL.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Dit voornemens is nog niet gerealiseerd.
 • De VITHaS organiseert ten minste een keer per jaar een laagdrempelige geaccrediteerde nascholingsbijeenkomst voor hartstimulatiespecialisten.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: VITHaS organiseert de jaarlijkse Hartstimulatiedag en de Praktijktraining Actieve Cardio-implantaten.
 • De vereniging draagt actief bij aan de ontwikkeling van het beroep van technisch hartstimulatie specialist.
  Opmerking n.a.v. de afgelopen 5 jaar: Het bestuur heeft documenten tot stand gebracht betreffende een functieomschrijving voor de Technisch Hartstimulatie Specialist en enkele specialistische procedures waarbij de THS-er betrokken is (zogenaamde Leidraden). Verder is er een introductie c.q. promotiefilm inzake het beroep van THS geproduceerd en wordt er gewerkt aan een beleidsnotitie inzake het opleiden van THS-ers.